ПОКАНА

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 26.05.2018г.от 11:00 часана адрес: гр.София, бул. „Тодор Александров” № 14, хотел „Анел”, при следния

дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”за 2017 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2017г. и доклада на контрольора.

3. Приемане бюджета на сдружението за 2018г.

4. Приемане програма за дейността на сдружението през 2018г.;

5. Разни.

       Поканват се всички членове да присъстват на събраниетолично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще започне в 10:30 ч. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

                                                                                              Председател на УС:

                                                                                              /Валери Стефанов/