ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 21.05.2011 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, бул.”Тодор Александров” 14 хотел”Анел”  при следния

Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за 2010г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2010г.;
3. Приемане програма за дейността на сдружението през 2011г.;
4. Приемане  проекто бюджета на сдружението за 2011г.;
5. Разни.

Регистрацията на делегатите завършва в 10:30 ч.Моля носете документи за самоличност.

Поканват се всички членове да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, след което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

                                                                                                        
Председател на УС:
/Валери Стефанов/