Устав на СКБ

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

 „СЪЮЗ НА  КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ”

                  

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл.1.(1)Настоящият Устав урежда създаването, организацията и дейността на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „СЪЮЗ НА  КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ”

(2)Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено по реда и в съответствие с разпоредбите на  Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия Устав.

(3)Сдружението е доброволен съюз на физически и юридически лица, обединили се за постигане на целите, определени в настоящия Устав и които ще осъществяват дейност в обществена полза.

Наименование на Сдружението

Чл.2.(1) Наименованието на Сдружението е „СЪЮЗ НА  КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ”, което на английски език се изписва така: COLLECTORUNIONINBULGARIA.

(2)(Изм. ОС-20.05.2017г.)Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.

(3) Сдружението притежава графичен знак и печат, които се поставят върху всички документи на сдружението.

(4)(Изм. ОС-20.05.2017г.) Членовете на сдружението се легитимират с членска карта, която съдържа: наименование на сдружението; пореден номер; трите имена на физическото лице или наименование и ЕИК на юридическото лице.

Седалище и адрес:

Чл.3.(1)Седалището на сдружението е Р.България, гр. София.

(2)Адресът е: гр. София, п.к. 1527, район „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” №71.

Цели:

Чл. 4. Основните цели на Сдружението са:

1. Утвърждаване на националното самосъзнание и превръщане на културно–историческо-то наследство в основен фактор при неговото изграждане.

2. Утвърждаване на  българското колекционерство като фактор за опазване и социализира-не на културните ценности и за развитието на гражданското общество в Р. България.

3. Участие при изработване на национална стратегия за опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство, съвместно с държавните органи и с други неправителствени организации в областта на културата.

4. Синхронизиране на българското законодателство в областта на културното наследство с това на Европейския съюз.

5. Подпомагане на научните изследвания  в различни области на изкуството и културата.

6. Осигуряване на ефективна експертна, юридическа и друга защита на колекционерите и техните колекции. 

7. Установяване на творчески връзки с университети, музеи, институти и други научни и културни организации.

8. Оказване на съдействие за опазването, съхраняването и социализацията на движимите културни ценности, включени в колекциите.

9. Утвърждаване и развитие на пуб­лич­но-ча­ст­ното парт­ньор­ст­во в об­ласт­та на кул­тур­но­то на­след­ст­во.

10. Промяна на обществените нагласи спрямо българските колекционери .

11. Подпомагане и насърчаване на български творци с принос за културното наследство на страната и за създаване на нови произведения на изкуството и културата.

Средства:

Чл.5. Средствата за постигане на целите на сдружението са:

1. Организиране на широка разяснителна и популяризаторска дейност за ползата от колекционирането и значението на колекциите за развитието на науката и музейното дело в България.

2. Организиране и провеждане на дискусии, семинари, научно-практически конференции, симпозиуми и др. национални и международни форуми по теми и проблеми, свързани с целите на сдружението.

3. Разработване и управление на проекти в областта на културното наследство.

4. Организиране на курсове и семинари за подготовка на експерти-оценители съвместно с водещи световни институции и специалисти в тази област.

5. Организиране на изложби в страната и чужбина, представящи експонати на българското културно-историческо наследство.

6. Изработване на информационни продукти (компютърни и печатни) във връзка с осъществяване целите на сдружението.

Предмет на допълнителна стопанска дейност(Изм.ОС-20.05.2017г.)

Чл.6.(1) За постигане на формулираните в устава цели, сдружението ще осъществява следните дейности:

1. Участие при разработване и обществено обсъждане на проектозакони, наредби, правилници и други нормативни актове в областта на културното наследство;

2. Осъществяване на аналитична, консултантска, прогностична и експертна дейнoст по въпросите на колекционирането, експонирането и научната значимост на отделните колекции;

3.  Организиране на изложби, семинари, симпозиуми и други културни и научни прояви;

4.  Съдействие на членовете за публикуване на колекциите. Издаване на списание, което ще бъде печатният орган на сдружението;

5.  Музейна дейност, образователни, благотворителни и младежки дейности;

6. Стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност на сдружението: - културно предприемачество и посредничество, културен туризъм, печатна, издателска, рекламна, консултантска и други, разрешени от закона дейности.

(2)Сдружението не разпределя печалба от осъществяването на изброените в чл.6, ал.1 дейности, а приходите от тях използва за постигане на посочените в този Устав цели.

Определяне вида на дейностсъгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ

Чл. 7. Сдружението  се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Срок

Чл.8. (Изм.ОС-20.05.2017г.)Сдружението се учредява БЕЗСРОЧНО.

 

ГЛАВА ВТОРА: ЧЛЕНСТВО

 

Членове на сдружението

Чл.9.(1)Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, които споделят неговите цели, приемат неговия устав и имат доказан принос за създаването, съхраняването, изучаването и социализирането на българското културно наследство.

(2)(Изм.ОС-20.05.2017г.)Членовете на сдружението могат да бъдат пълноправни и почетни.

(3) Пълноправни членове на сдружението са физически или юридически лица, които притежават колекция от културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство и/или имат за предмет на дейност опазване и защита на културните ценности. Учредителите на сдружението са негови пълноправни членове по право.

(4)Общото събрание може с Решение да предоставя статут на почетни членове на сдружението на лица, които имат изключителен принос към културното наследство на страната. Почетните членове имат всички права и задължения на пълноправни членове, но не заплащат встъпителна вноска и членски внос.

(5)(отм. ОС - 20.05.2017г.)

Приемане на нови членове

Чл.10.(1)Членуването в сдружение „Съюз на колекционерите в България” е доброволно.

(2) (Изм. ОС - 20.05.2017г.)Приемането на нови пълноправни членове се извършва с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от членовете му, въз основа на подадена от кандидата писмена молба по образец, в която кандидатът декларира приемането на устава и приема да работи за постигане целите на сдружението.

(3) (Изм. ОС - 20.05.2017г.)Кандидатите за пълноправни членове – физически лица, представят заедно с молбата за членство най-малко две препоръки от пълноправни членове на сдружението.

(4) (Изм. ОС - 20.05.2017г.)Кандидатите за пълноправни членове – юридически лица представят заедно с молбата за членство и удостоверение за актуално състояние, решение на компетентния орган за членство в сдружението.

(5)(Изм.ОС-20.05.2017г.) Молбата за членство се разглежда от УС задължително в едномесечен срок от постъпването й. Решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове се вземат с  мнозинство 2/3 от членовете му.

(6)(Изм.ОС-20.05.2017г.) С Решение на Общото събрание може да се предоставя статут на  почетни членове на сдружението на лица с изключителен принос към културното наследство на страната. Предложеният за почетен член потвърждава писмено съгласието си за членство. Статут на почетен член може да се предоставя и посмъртно.

(7)(Отм. ОС - 20.05.2017г.)

Прекратяване на членството

Чл.11. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението.  Прекратяването настъпва от момента на подаване на заявлението;

2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;

3.  с изключване;

4.  с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

5.  при отпадане на член.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението с мнозинство 2/3 от членовете му при неспазване разпоредбите на този Устав, решенията на ОС или на УС на сдружението, както и при наличието на друго виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(3) Отпадане на членство е налице, когато член на сдружението системно не участва в работата на общото събрание и в органите, в които е избран. Системността предпоставя неучастие повече от три пъти без основателни причини /болест, отсъствие от страната, сериозни служебни ангажименти/. Неизпълнението се установява от протоколите за работата на съответния орган на сдружението – Общо събрание /Управителен съвет.

(4) Отпадане на членство е налице и когато член на сдружението не заплати членския си внос за 2 поредни години.

(5) Отпадането не настъпва автоматично, а с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от членовете му. Решението може да се оспорва пред върховния орган на сдружението – Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Права и задължения на членовете:

Член 12.(1) Всеки пълноправен член на сдружението има право:

1. да участва в работата на Общото събрание;

2. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;

3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;

4. да получи съдействие и правна защита при накърняване правата му на колекционер

5. да се ползва от дейността на сдружението;

6. да участва във всички прояви на сдружението в страната и чужбина;

7. да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на сдружението и неговите органи;

8. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на сдружението;

9. да напуска доброволно сдружението при условията на Устава.

(2) Всеки пълноправен член на сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2. да не използва по какъвто и да е начин участието си в  сдружението за цели, противоречащи на Устава и да не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

3. да съдейства за постигане на целите, формулирани в устава;

4. да защитава престижа на сдружението;

5. да внася определените по реда на този устав членски внос, встъпителна  или имуществени вноски.

(3)Всички пълноправни и почетни членове на сдружението имат равни права и задължения.  Всеки пълноправен и почетен член на сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(4) Правото на глас се упражнява лично или чрез писмено упълномощен представител.

(5) Юридическите лица – членове на сдружението участват в гласуването чрез своите законни представители или чрез изрично, писмено упълномощено лице.

(6) Почетните членове имат правата и задълженията на пълноправни членове, с изключение на задължението по чл.12, ал.2, т.5.

(7)(Отм. ОС - 20.05.2017г.)

Непрехвърлимост на членствени права

Чл.13.Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с писмено пълномощно.

 

ГЛАВА ТРЕТА: ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи

Чл.14.(1)Органи на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контрольор.

(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(3)Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

(4) Контролен орган на сдружението е Контрольорът.

(5)Органите на сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват съдържанието и отговарят за верността му.

Общо събрание - състав

Чл.15. Общото събрание се състои от всички пълноправни и почетни членове на сдружението.

Компетентност на Общото събрание:

Чл.16. Общото събрание

1. изменя и допълва устава или приема нов устав;

2. определя броя на  членовете на УС;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Председателя на УС и Контрольора;

4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

5. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

6. приема бюджета на сдружението;

7. приема отчета за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност членовете на УС;

8.  предоставя статут на почетни членове;

9. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

10. взема решения по въпроси, които не са от изключителната компетентност на друг орган на сдружението.

Свикване

Чл.17.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

17.(2) Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана, публикувана в един централен ежедневник или на сайта на сдружението и обявена на подходящо място в сградата, където се намира адресът на управление на сдружението най-малко 14 дни преди насрочената дата.

Списък на присъстващите

Чл.18.(1)На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете или представителите им удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и лицето, водило протокола на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум и мнозинство

Чл.19.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички пълноправни и почетни членове.

(2)Когато липсва необходимия кворум по ал. 1, заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, на същото място, колкото и членове да се явят.

(3)Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(4)Решенията на ОС по чл. 25, ал.1, т.1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(5) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Сдружението въз основа на изрично писмено пълномощно.

Ръководство и протокол

Чл.20.(1)Заседанията на ОС са публични и се ръководят от Председателя на УС, Заместник-председателя или друг член на сдружението, избран от ОС.

(2) На всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия ОС и от лицето водило протокола.

Управителен съвет

Чл. 21.(1)Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

(2)Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Точният им брой се определя от Общото събрание.

(3)Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 /три/ години.

(4)Управителният съвет избира от своя състав Заместник-председател на УС.

Компетентност на Управителния съвет:          

Чл.22. Управителният съвет

1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;

2. приема и изключва членове; прави предложения за предоставяне статут на почетни членове;

3. взема решение за откриване и закриване на клонове;

4. взема решение за участие в други организации;

5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

6. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава, вътрешните актове на сдружението и действащото в страната законодателство;

7. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;

8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

9. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;

10. определя адреса на сдружението;

11. приема организационно-управленската структура на сдружението, правилник за организация на дейността си  и други вътрешни актове на сдружението;

12. осигурява стопанисването и опазването имуществото на сдружението;

13. взема решения относно дължимостта и размера на встъпителната вноска, членския внос или на имуществените вноски;

14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Структура и заседания на УС

Чл.23.(1) Управителният съвет избира и освобождава Заместник - председател измежду своите членове с явно гласуване и с мнозинство 2/3 от членовете му.

(2) Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на три месеца от председателя или заместник-председателя, както и по писмено искане на 1/3 от членовете му до председателя на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват лично или чрез представител най-малко половината от членовете на УС.

(3)Решенията на УС се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на УС. Решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

(4)Присъстващ е и член на управителния съвет, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Начинът на гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5)Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Председател на Управителния съвет

Чл.24. Председателят на Управителния съвет

1. представлява сдружението;

2. свиква и  ръководи ОС и заседанията на УС;

3. организира изпълнението на решенията на ОС и УС;

4. подписва протоколите от заседанията на ОС и УС;

5. осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението;

6. разработва проект за годишен бюджет на сдружението и го представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС;

7. стопанисва и управлява имуществото на сдружението, съгласно действащите нормативни актове и разпоредбите на този устав;

8.  осигурява организационно-техническото функциониране на сдружението;

9. изготвя веднъж годишно доклад за дейността на сдружението и го представя на УС за одобрение;

10. отговаря за водене книгите на сдружението по реда на чл. 40 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

11.(Изм. 20.05.2017г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявява за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

12. извършва и други дейности, възложени му от УС.

Заместник-председател на Управителния съвет:

Чл.25.Заместник-председателят на Управителния съвет изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие и представлява сдружението въз основа на изрично писмено пълномощно от Председателя.

Контрольор

Чл.25а (1) Контрольорът упражнява надзор върху финансовото състояние на сдружението. За целта, той има пълен достъп до всички финансови документи на сдружението и може да извършва извършва проверки, ревизии, инвентаризации, като докладва резултатите от тях на ОС.

(2) Контрольорът  не може да бъде член на УС.Той  може да участва в заседенията на УС с право на съвещателен глас.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.  ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Имущество и изразходване на имуществото

Чл. 26.(1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел. Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

(2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на определените по реда на устава имуществени вноски.

(3)Сдружението разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, науката, културата и образованието, както и за подпомагане на лица, които имат принос към културното наследство на Р. България.

Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав и в чл.38 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

(4)За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ е необходимо мотивирано решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(5)Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

Източници на средства на сдружението

Чл. 27.(1) Източници на средства за Сдружението са встъпителни вноски, членски внос, имуществени вноски, дарения от физически и юридически лица; завещателни разпореждания; договори за спонсорство; средства, предоставени от държавата, от еврофондове или други донори, както и от спечелени проекти.

(2)Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с постигане на целите му и  предмета му на дейност. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3)Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлагат на Управителния съвет.

Покриване на загуби.

Чл.28. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с  квалифицирано мнозинство от 2/3 гласа от всичките му членове.

Документи по годишното приключване

Чл.29.(1)Ежегодно, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.

(2)Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим одит при условията на Закона за счетоводството.

Съдържание на доклада за дейността

Чл.30.(1)Докладът за дейността съдържа данни относно:

а/ съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

б/ размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства;

в/ финансовия резултат.

г/(нова20.05.2017г.)вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

(2)(Изм. 20.05.2017г. в сила от 01.01.2018 г.) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

 

ГЛАВА ПЕТА. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Книги на протоколите от заседанията на ОС и УС

Чл.31. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на лицето, изготвило протокола.

Книги на членовете

Чл.32.(1) (Изм. 20.05.2017г.) Сдружението води книги на пълноправните и на почетните членове.

Чл.32.(2) (Изм. 20.05.2017г.) Във всяка книга се записват трите имената, ЕГН, адреса, професията/занятието на членовете – физически лица; наименованието, ЕИК, адрес и предмет на дейност на членовете - юридически лица; сферата на колекционерски интереси, датата на приемане и прекратяване на членството; причините за прекратяването и номер на членска карта.

 

ГЛАВА ШЕСТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на сдружението

Член 33. (1) Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание или

2. решение на Софийски градски съд, когато, 

а)  не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, закона или на добрите нрави;

в)  е обявено в несъстоятелност.

(2)Решението на съда по ал.1,т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3)Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4)В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл.34. (1)При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2)Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3)Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал.1, т.2 ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4)Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

ГЛАВА СЕДМА: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            §1. За всички въпроси, неуредени в този Устав, се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел, Законът за счетоводството, Търговският закон и останалото действащо законодателство в Р. България.

            §2. Този Устав е приет на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, проведено на 27.02. 2010г.  и изменен от Общо събрание на 17.05.2014г. и Общо събрание на 20.05.2017г.

 

 

               Председател на УС: 

               .........................

                 /Валери Стефанов/