Цели

Цели на Сдружението:

  • Утвърждаване на националното самосъзнание и превръщане на културно–историческото наследство в основен фактор при неговото изграждане.
  • Утвърждаване на  българското колекционерство като фактор за опазване и социализиране на културните ценности и за развитието на гражданското общество в България.
  • Участие при изработване на национална стратегия за опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство, съвместно с държавните органи и с други неправителствени организации в областта на културата.
  • Синхронизиране на българското законодателство в областта на културното наследство с това на Европейския съюз.
  • Подпомагане на научните изследвания  в различни области на изкуството и културата.
  • Осигуряване на консултации, съдействие за опазването, съхраняването и социализацията на движимите културни ценности, включени в колекциите.
  • Установяване на творчески връзки с университети, музеи, институти и други научни и културни организации.
  • Утвърждаване и развитие на пуб­лич­но-ча­ст­ното парт­ньор­ст­во в об­ласт­та на кул­тур­но­то на­след­ст­во.
  • Промяна на обществените нагласи спрямо българските колекционери.
  • Подпомагане и насърчаване на български творци с принос за културното наследство на страната и за създаване на нови произведения на изкуството и културата.