СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„СЪЮЗ НА  КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ” e сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност. 

Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено по реда и в съответствие с разпоредбите на  Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия Устав.

Сдружението е доброволен съюз на физически и юридически лица, обединили се за постигане на целите, определени в Устава, които ще осъществяват дейност в обществена полза.

Наименованието на Сдружението е „СЪЮЗ НА  КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ”, което на латиница се изписва така: COLLECTOR UNION IN BULGARIA.

Сдружението притежава графичен знак и печат, които се поставят върху всички документи на сдружението.